Αναζήτηση βιβλίων

Ντούλια Θεοδώρα

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 1
ΧειρότεροΚαλύτερο 

ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ ΝΤΟΥΛΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑΣ

α) Βιβλία, μελέτες, δημοσιεύσεις της ιδίας
Ντούλια Θ. (1997), Οδηγός Δομών-Υπηρεσιών Επαγγελματικού Προσανατολισμού, Πληροφόρησης, Σταδιοδρομίας και Προώθησης των Ίσων Ευκαιριών, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Καταπολέμηση του Αποκλεισμού από την Αγορά Εργασίας», Υ.Π.Ε.Π.Θ.-Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Γ.Γ.Ε.Ε.), Αθήνα (εκπαιδευτικό και ενημερωτικό υλικό). (Ντούλια Θ.: εθελοντική συμμετοχή.)
Ντούλια Θ. (επιστημονική επιμέλεια) (1998), Οδηγός υποστήριξης γυναικείας επιχειρηματικότητας, Πρόγραμμα «Σαπφώ», Κοινοτική Πρωτοβουλία «Απασχόληση», Άξονας «NOW», Υ.Π.Ε.Π.Θ.-Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Γ.Γ.Ε.Ε.), Αθήνα. (Ντούλια Θ.: εθελοντική συμμετοχή.)
Ντούλια Θ. (1998), Οδηγός Τράπεζας Πληροφοριών Γυναικείων Θεμάτων, Πρόγραμμα «Σαπφώ», Κοινοτική Πρωτοβουλία «Απασχόληση», Άξονας «NOW», Υ.Π.Ε.Π.Θ.-Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Γ.Γ.Ε.Ε.), Αθήνα. (Ντούλια Θ.: εθελοντική συμμετοχή.)
Ντούλια Θ. (2000), Οδηγός καλών πρακτικών DIONI Ι, Πρόγραμμα «DIONI, Α.Σ. DIONI Ι», Κοινοτική Πρωτοβουλία «Απασχόληση», Άξονας «NOW», Υ.Π.Ε.Π.Θ.-Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Γ.Γ.Ε.Ε.), Αθήνα. (Ντούλια Θ.: εθελοντική συμμετοχή.)
Ντούλια Θ. (2004), Οδηγός Μικροπίστωσης DIONI II, Πρόγραμμα «DIONI ΙΙ, Α.Σ. DIONI II», Κοινοτική Πρωτοβουλία «Equal», Συνεταιριστική Τράπεζα Ιωαννίνων, Ιωάννινα. (Ντούλια Θ.: εθελοντική συμμετοχή.)
Ντούλια Θ. (2004), DIONI II Microcredit Model in the Cooperative Bank of Ioannina, Πρόγραμμα «DIONI ΙΙ, Α.Σ. DIONI II», Κοινοτική Πρωτοβουλία «Equal», Συνεταιριστική Τράπεζα Ιωαννίνων, Ιωάννινα. (Ντούλια Θ.: εθελοντική συγγραφή.)    
Ντούλια Θ. (2006), Οι απαιτούμενες δεξιότητες για την ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας, των Κοινωνικών Επιχειρήσεων και των εναλλακτικών πιστώσεων, Πανελλήνιο Συνέδριο της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.) & του Ινστιτούτου Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενήλικων (Ι.Δ.Ε.Κ.Ε.), με τίτλο: Διά Βίου Μάθηση για την Ανάπτυξη, την Απασχόληση και την Κοινωνική Συνοχή, Βόλος.
    
β) Συλλογική συγγραφή
Σκανδάλης Χρ., Ντούλια Θ., Εργολάβος Σπ. (1983), Πρακτικά Α΄ Πολιτιστικού Συνεδρίου Νομού Ιωαννίνων, Νομαρχία Ιωαννίνων, Ιωάννινα. (Ντούλια Θ.: εθελοντική συμμετοχή.)
Ντούλια Θ., Δόλγυρα Κ. (1997), Οδηγός Προώθησης των Ίσων Ευκαιριών με έμφαση στην απασχόληση των γυναικών, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Καταπολέμηση του Αποκλεισμού από την Αγορά Εργασίας», Υ.Π.Ε.Π.Θ.-Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.), Αθήνα (εκπαιδευτικό και ενημερωτικό υλικό).
Ντούλια Θ., Τασιόπουλος Χρ., Παπαδιώτη Β. (1998), Εγχειρίδιο Ισότητας Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Προσωπικής Ανάπτυξης, Πρόγραμμα «DIONI», Κοινοτική Πρωτοβουλία «Απασχόληση», Άξονας «NOW», Φορέας υλοποίησης «Κ.Ε.Κ. INTERFACE», Ιωάννινα. (Υποθέματα από Ντούλια Θ.: Ίσες ευκαιρίες, απασχόληση, επιχειρηματικότητα γυναικών, management, marketing επιχειρήσεων, αγροτουρισμός.)
Ντούλια Θ. (1998) (επιστημονική επιμέλεια, υπεύθυνη έκδοσης), Οδηγός Τράπεζας Πληροφοριών Γυναικείων Θεμάτων, Πρόγραμμα «Σαπφώ», Κοινοτική Πρωτοβουλία «Απασχόληση», Άξονας «NOW», Υ.Π.Ε.Π.Θ.-Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Γ.Γ.Ε.Ε.) & Ένωση Γυναικών Ελλάδας (Ε.Γ.Ε.)-Παράρτημα Αθήνας, Αθήνα. (Ντούλια Θ.: εθελοντική συμμετοχή.)
Ντούλια Θ., Νικάκη Π. (1999), Οδηγός αποτελεσμάτων DIONI I, Πρόγραμμα «DIONI», Κοινοτική Πρωτοβουλία «Απασχόληση», Άξονας «NOW», Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Γ.Γ.Ε.Ε.), Αθήνα. (Ντούλια Θ.: εθελοντική συμμετοχή.)
Ντούλια Θ., Ζαγορίσιος Δ. (2000), Μελέτη διερεύνησης δυνατοτήτων για την ανάπτυξη υποστηρικτικού συστήματος χρηματοπιστωτικής στήριξης (Μικροπίστωσης) Γυναικείων ΜικροΜ.Μ.Ε. Ημιαστικών και Απομακρυσμένων Ορεινών Περιοχών Ηπείρου, Πρόγραμμα «DIONI», Άξονας «NOW», Κοινοτική Πρωτοβουλία «Απασχόληση», Συνεταιριστική Τράπεζα Ιωαννίνων, Ιωάννινα.
Ντούλια Θ., Κατσιβαρδάς Χ. (2004), Οδηγός δράσεων, καλών πρακτικών και  αποτελεσμάτων του Προγράμματος DIONI II (Ελληνικός Οδηγός), Πρόγραμμα «DIONI ΙΙ, Α.Σ. DIONI II», Κοινοτική Πρωτοβουλία «Equal», Υ.Π.Ε.Π.Θ.-Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Γ.Γ.Ε.Ε.), Αθήνα. (Ντούλια Θ.: εθελοντική συμμετοχή.)
Ντούλια Θ., Κατσιβαρδάς Χ. (2004), Information Guide on activities, results and good practices of DIONI II, (Αγγλικός Οδηγός), Πρόγραμμα «DIONI ΙΙ, Α.Σ. DIONI II», Κοινοτική Πρωτοβουλία «Equal», Υ.Π.Ε.Π.Θ.-Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.), Αθήνα. (Ντούλια Θ.: εθελοντική συμμετοχή.)
Ντούλια Θ., Θεοδοσοπούλου Μ. (2004), Ενημερωτικό Φυλλάδιο Δικτύων Γυναικείας και Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας Α.Σ. DIONI ΙΙ, Κοινοτική Πρωτοβουλία «Equal», Υ.Π.Ε.Π.Θ.-Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ι.Δ.Ε.Κ.Ε.) & Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Γ.Γ.Ε.Ε.), Αθήνα. (Ντούλια Θ.: εθελοντική συμμετοχή.)
Εθνικό Θεματικό Δίκτυο Κοινωνικής Οικονομίας κ.π. Equal α΄ κύκλου (2005), Οδηγός ίδρυσης και λειτουργίας Κοινωνικών Επιχειρήσεων, Κοινοτική Πρωτοβουλία «Equal», Υπ. Απασχόλησης & επτά (7) Αναπτυξιακές Συμπράξεις Κοινωνικής Οικονομίας, Αθήνα. (Ντούλια Θ.: εθελοντική συμμετοχή στη συγγραφική ομάδα.)
Εθνικό Θεματικό Δίκτυο Κοινωνικής Οικονομίας κ.π. Equal α΄ κύκλου (2005), Προτάσεις πολιτικής (για την Κοινωνική Οικονομία και την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα), Κοινοτική Πρωτοβουλία «Equal», Υπ. Απασχόλησης & επτά (7) Αναπτυξιακές Συμπράξεις Κοινωνικής Οικονομίας, Αθήνα. (Ντούλια Θ.: εθελοντική συμμετοχή στη συγγραφική ομάδα.)
Ντούλια Θ., Θεοδωροπούλου Ελ., Μαρκούση Χρ. (2007), Εκπαιδευτικό υλικό για την Κοινωνική Οικονομία και την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα, Υ.Π.Ε.Π.Θ.- Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ι.Δ.Ε.Κ.Ε.), Αθήνα.
Ζιώμας Δ., Χατζαντώνης Δ., Κετσετζοπούλου Μ., Μπούζας Ν., Ντούλια Θ., Καπέλλα Αντ., Τσιγαρίδα Αρ. (2009), Μελέτη εξειδίκευσης ολοκληρωμένων προγραμμάτων ανάπτυξης επιχειρηματικότητας στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας στο πλαίσιο του ΕΠΑΝ ΙΙ, ΕΥΔ ΕΠΑΕ-ΑΠ πρόσκλησης 74/6Δ/7-1-2009, Αθήνα. 

Online 435 επισκέπτες και κανένα μέλος

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. facebook1 twitter

pinit

google reviews site

ΑΘΗΝΑ (κεντρικό) +30 210 6431108

e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΙΩΑΝΝΙΝΑ (βιβλιοπωλείο) Τηλ. +30 2651 306456

Σας προτείνουμε

tou_erota_tou_thanatou.jpg